فرهنگ جبهه

اصطلاحات و تعبیرات

الریاء سنتی - ریا کردن آین من است . هیچ کس به اندازه من متظاهر نیست . کنایه از اینکه «من خودم از عالم و آدم بدترم »به گونه ای شکست نفسی  وملامت خود بود و پارودی وبدیل «النکاح سنتی » ،جمله مشهور پیامبر اکرم (ص) با اندکی تسامح .

اصطلاحات و تعبیرات

اف کروز - تویوتاهای جدیدی را می گفتند که غالبا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ استفاده می کرد . کنایه از «اف پنجی » راندن ونهایت سرعت رفتن با لند کروز بود و اینکه مگر با هواپیمای اف.5 عوضی گرفتی که این قدر با سرعت می روی!

اصطلاحات و تعبیرات

اعزام نیرو باز کردن - نیرو بودن به خط عملیاتی و خود به سلامت برگشتن . نظیر عبارت «حلوا خور »این معنی را به کسی نسبت می دادند که از معرکه جان سالم بدر می برد . کسی که پا بپای بقیه جنگیده اما بسیاری از آنها شهید شده اند و بعضا در خط آتش جا مانده اند و او برای تجدید سازماندهی به عقب باز گشته است . بچه ها به چنین کسی می گفتند : «اعزام نیرو باز کرده ای »؟!

صفحه‌ها