فرهنگ جبهه

اصطلاحات و تعبیرات

اتوبوس هوایی - به هواپیمای باربری سی - 130 به جهت ظرفیت و گنجایش زیاد آن نسبت به سایر هواپیماها گفته می شد ،مثل اتوبوس نسبت به سایر وسایط نقلیه سواری دیگر . خصوصا که در جا به جایی نیرو این هواپیما در بحبوحه جنگ نقشی تعیین کننده داشت .

اصطلاحات و تعبیرات

اتو بوس بهشت - خمپاره وگلوله توپ ،تانک و امثال آن . به اعتبار اینکه بچه ها نوعا به وسیله اصابت آنها به فیض شهادت می رسیدند و به تبع آن به بهشت خوشنودی حق تعالی راه می یافتند . گویی اتو بوس مخصوص بهشت بودند که همراهان خود را به آن مقصود و مقصد می رساندند .

اصطلاحات و تعبیرات

آهن ربا - بسیجی . کنایه از حضور مکرر رزمنده ای در جبهه بود ، و بدن او جای سالم نداشت ، به نحوی که گویی بدنش معدن تیر و ترکش های ریز است ومثل آهن ربا هرچه تیر وترکش است جذب وجودش شده است . « آهن ربا به تنش می چسبد نیز به همین معنا است » .

اصطلاحات و تعبیرات

آنتن - فضول و خبر چین . در معنی مثبت به « آدم اطلاعاتی » می گفتند . در مراتب خبر چینی ، به شوخی و جد برای دوست و دشمن ،اصطلاح «آنتن » را به فردی مبتدی و تازه کار نسبت می دادند ودرجات بالاتر آن عبارت بودند از : «دکل » بودن ف «رادار » بودن و بالاخره « آواکس » بودن که نوع عالی و پیشرفته خبر گیری و خبر دهی بود .

اصطلاحات و تعبیرات

آمریکایی شدن - محتلم شدن ؛ احتیاج به آب پیدا کردن . از آنجا که آمریکا و غرب در نظر عامه رزمندگان کانون نا پاکی و پلیدی بود ، و به اعتبار دیگر چون لقب « شیطان بزرگ » به او داده شده بود، و محتلم شدن را در فرهنگ عامه « شیطانی شدن » می گویند ،کسی را که محتلم می شد به این ترتیب (و از روی مزاح) آ مریکایی شده می گفتند .

اصطلاحات و تعبیرات

آماده به خواب - منتظر لغو آماده باش و مهیا برای به بستر رفتن مواقعی که مسئله خاصی پیش می آمد یا می خواستتند آمادگی رزمی و روحی را در نیروها تقویت کنند و در نتیجه آ ماده باش می دادند ، خصوصا  موقع خواب واستراحت ، بچه ها به شوخی می گفتند : آماده به خواب . یعنی آماده ام تا دستور آماده باش لغو بشود .

صفحه‌ها