فرهنگ جبهه

اصطلاحات و تعبیرات

آر پی جی زن - کسی که در حضور جمع از شخص تعریف می کند . البته نسبت به آنچه انجام داده است نه حمد و مدح برای کارهای نکرده شخص بر می آشفت و می گفت : آر پی جی زن ؛ یعنی کارم را خراب نکن و آنچه در مبارزه با نفس و خود سازی به دست آورده ام بر باد نده .

اصطلاحات و تعبیرات

آدم بیدار کن - نماز شبخوان . کسی که در تاریکی مطلق سنگر ، شب هنگام برای راز و نیاز با خدا بر می خیزد وبنا گزیر در آن بستر به هم فشرده تا می خواست برای وضو ساختن بیرون بیاید دست و پای بعضی  بچه ها را لگد کرده واز خواب بیدارشان می کرد . «پا لگد کن» ، «فانوس به دست» ، «شب زنده دار» ، «کسی که «عطشش زیاد است » نیز به این معنی بودند . که هر کدام مسمی و کاربرد ویژه خود را داشتند .

اصطلاحات و تعبیرات

آ دم آهنی - کسی که جای سالم در بدن نداشت ، مثل زمین زراعت، گویی ترکش دشمن تنش را شخم زده . یکپارچه پوشبده از آهن . کسی که با وجود صدها ترکش در بدن همچنان در جبهه حضور داشت و اعتنایی به آن نمیکرد . به شوخی بعضا به چنین شخصی میگفتند : آهن ربا به بدنش می چسبد!

صفحه‌ها