فرهنگ جبهه

اصطلاحات و تعبیرات

آبکش - دوشکا (جنگ افزاری است ساخت شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق ، با فشار مستقیم گاز باروت) .«کلت عراقی» و «صدا خفته کن» هم می گفتند و هر دو حکایت از قدرت و شدت عمل این سلاح داشت و اهمیت آن در جبهه .«قلیان» نیز تعبیر دیگر آن بود که قدری با این تشبیه تعبیر تلطیف شده است .

اصطلاحات و تعبیرات

آب زیرکاه - خمپاره 60 میلیمتری . گلوله موذی تیز و فرزی که بی سر و صدا و بدون هیاهو می آید و کارخودش را می کند و بر خلاف سایر خمپاره ها سوتش جلوتر از خودش به گوش نمی رسد تا افراد خودشان را جمع و جور کنند ، خیز بروند و پناه بگیرند .

صفحه‌ها