اصطلاحات و تعبیرات

الله اکبر_ آتش بفرست ، آماده در یافت آتش شما هستم . اسمس رمز بود به عبارتی که دیده بان خودی می گفت ، برای درخواست آتش ادوات یا توپخانه و در جواب او قبضه دار و مسول آتش می گفت : «جانم فدای رهبر .» یعنی آتش را فرستادم تحویل بگیر . این عبارت و در واقع شعار موارد استعمال دیگری نیز داشته است .