اصطلاحات و تعبیرات

النگاه سنتی _ نگاه کردن به نامرحم در شهر سنت من است !این عبارت را بر وزن «النکاح سنتی » رسول الله ( ص ) می گفتند وکنایه از آن بود که من آن مراقبت از اعمال را که در جبهه معمول ومتداول است در شهر ندارم با تا حدودی نا شدنی است و نوعی ملامت خود ،به اصطلاح  به «در می گویم دیوار بشنود » و مقایسه وضع شهر با جبهه خصوصا تهران .