اصطلاحات و تعبیرات

الهی من قشنگم _ اسم نوعی کلاه بود ؛کلاه نخیهای سیاه . « کلاه زرنگی » هم می گفتند و آن وقتی بود که کسی این کلاه را روی موی سر انباشته خود می گذاشت . کنایه از اینکه صاحب کلاه می خواهد به عالم و آدم بگوید که من قشنگم !