اصطلاحات و تعبیرات

امداد غیبی _ امداد گر . کسی که در شب عملیات و موقع در ماندگی به داد بچه ها می رسد . به طعنه واز سر مزاح هم این تعبیر را به کار می بردند ، به این معنی که  هر چه امداد گر است شب عملات غیبش می زند و هر چه امداد گر است شب عملیات غیبش می زند و هرچه صدا می کنی کسی به دادت نمی رسد !نیز به قایقهای کنترل از راه دور هم گفته می شد .