اصطلاحات و تعبیرات

امداد غیبی شدن _ وضع غذا و پذیرایی تو فیر کردن و اوضاع رو به بهبود نهادن ؛نظیر : « آشپز عوض شدن » .