اصطلاحات و تعبیرات

امور خالی _ امور مالی . به این علت که غالبا خالی از وجه نقد بود اطلاق می شد . تشکیلاتی که از پرداخت حداقل های ماهانه رزمندگان عاجز بئد . کم نبودند بچه هایی که چندین ماه وگاه چند سال ماهانه شان عقب افتاده بود ؛غیر از کسانی که اصلا مراجعه نمی کردند و خود را طلبکار نمی دانستند .