اصطلاحات و تعبیرات

انار دامادی دشمن _ نارنجک دستی . نوعی شباهت جویی است به پرتاب کردن انار در شب عروسی از سوی داما د به طرف عروس .