اصطلاحات و تعبیرات

اندی موشک _ اندیمشک . کنایه از موشکبارانهای  مکرر شهر های دذفول و اندیمشک در جنوب کشور است ، به وسیله موشک های زمین به زمین .