اصطلاحات و تعبیرات

اول غذا بعد از نماز _ اول نماز بعد ،غذا . نوعی به توهم انداختن است، وتاکید وتصریح بر تقدم نماز بر غذا بدون تحکم .