اصطلاحات و تعبیرات

اول نماز بعد از غذا _ این اصطلاح بیشتر در مواقع مزاح با یکدیگر و یا در حالتی که شخص قصد مبارزه درونی با نفس داشت و در ظاهر عکس آنرا عمل می کرد بکار می رفت مانند بچه های شر گردان که تصور نماز شب خواندن و یا کارهای دیگر خود راحتی از دوستانشان بخاطر اعمال این چنینی گرفته بودند ؛نوعی ملامتیگری .