اصطلاحات و تعبیرات

اولین اشتباه آخرین اشتباه _ اشتباه اول در میدان مین گذاری شده برابر است با آخرین اشتباه تخریبچی . کنایه از اینکه چه بسا اولین خطا ،موجب شهادت ویا جراحت شدید وی شده و مانع از حضور بعدی رزمنده در میدان شود .