اصطلاحات و تعبیرات

اهل این دنیا نبودن _ مال این دنیا نبودنم ،جایی در این دنیا نداشتن . کنایه از اینکه شخص مورد نظر دیر یا زود رفتنی است ؛مسافر است و بارش را بسته . در قول و فعل و حال او آثار شهادت هویداست ،مخلص است .