اصطلاحات و تعبیرات

ایرانی صحبت کردن - ترکی حرف زدن . به دو نفر که در جمع بچه های فارسی زبان ترکی صحبت می کردند ، وقتی می خواستند بگویند طوری حرف بزن که ما هم بفهمیم ، این عبارت را به کار می بردند. یا می گفتند " لطفا بزنید کانال یک " یعنی ما چیزی نمی فهمیم.