اصطلاحات و تعبیرات

ایستگاه بهشت - محل اصابت خمپاره . جایی که انسان خرقه خاکی را می افکند و پذیرای دعوت دوست می شودذ.محل پیاده شدن از مرکب دنیا و رسیدن به حق.این عبارت را به محل اصابت خمپاره ای نسبت می دهند که با انفجار خود بعضی را با خود برده و از دنیا پر داده بود.