اصطلاحات و تعبیرات

ایستگاه کسی را گرفتن - شخص مخاطب را روی وضعیت مورد نطر خود نگهداشتن . به اصطلاح پشت جبهه ای آن سر کار گذاشتن . عبارت « فرکانسش را گرفته اند » نیز به همین معنی به کار می رفت . هر دو از اصطلاحات مخابراتیها بود . همچنیین وقتی دو نفر با هم گفتگو می کردند و شخص ثالثی بناگاه وارد مباحثه آنها می شد به شوخی رو به وی کرده و می گفتند :از فرکانس ما برو بیرون .