با آفقتاب در آمدن

با آفقتاب در آمدن _ ساده وبی آلایش بودن . «همسایه آفتاب بودن » نیز می گفتند وبه یک اعتبار کنایه از این بود که شخص مثل آفتاب از پشت کوه در آمده ،روستایی وساده لوح است . و به اعتبار دیگر یعنی :مثل روز وضعیتش روشن است ،مثل آفتاب از هیچ چیز مضایقه ندارد و در دوستی و معاشرت بی دریغ است و بزرگوار .

عنوان: 
اصطلاحات و تعبیرات