بابای بسیج

بابای بسیج _ امام رضوان الله تعالی علیه . به اعتبار اینکه حضرتش خود را یک بسیجی می دانستند وبسیجیان را فرزندان خود خطاب می کردند ،بچه ها ایشان را بابای خود می خواندند . «آقا» هم به ایشلن می گفتند . و وجوه تسمیه و کاربرد آن این بود که وقتی یکی از بچه ها دیگری را مخاطب قرار می داد و می گفت : آقا !جواب می شننید : آقا در جماران است.

عنوان: 
اصطلاحات و تعبیرات