با پررویی گرفتن

با پررویی گرفتن _ با زور پیروز شدن . با نهایت بی باکی به دشمن زدن ئ علی رغن ضوابط کلاسیک جنگیدن واستقامت کردن در برابر همه فشار هایی که در شرایط عادی مانع انجام کار هستند . می گفتند :بچه های گردان ( فلان ) با پررویی فلان جا را گرفتند ،یعنی کاری را که با عقل جور در نمی آمد کردند .

عنوان: 
اصطلاحات و تعبیرات