نرم افزار تعبیر خواب

نرم افزار تعبیر خواب

نرم افزار تعبیرخواب که می توان با جستجو به صورت البفایی تعبیر خواب مورد نظر خود را مشاهده کنید . در این تعبیر خواب که از تعبیر بزرگانی مانند حضرت امام صادق (علیه السلام) ، حضرت یوسف نبی (علیه السلام) ،حضرت دانیال نبی (علیه السلام ) و از دیگر تعبییر کنندگان خواب از جمله محمد بن سیرین ،خالد بن محمد العنبری ،ابراهیم بن عبدالله کرمانی ،جابر مغربی ، منوچهر مطیعی تهرانی ، علامه مجلسی رحمة الله علیه و معبران خارجی همچون تام چت ویندو ، اسماعیل بن اشعث ، آنلی بیتون و از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است . از امکانات خوب این نرم افزار امکان جستجوی کلمه ای نیز می باشد .

 

دانلود نرم افزار تعبیر خواب

دسته بندی: 
دسته بندی دانلود: