رضا نيكوسخن‌لامع

آخرين سخنانم اين است كه اين امام امت،‌ اين حسين زمان، این نايب امام زمان، اين پير خستگي‌ناپذير را هيچ وقت تنها نگذاريد و به فرياد «هل من ناصر ينصرني»‌ او پاسخ مثبت دهيد.