حسن‌علي نعمتي گيو

اي اسلاميان، برخروشيد و به رهبري اين رهبر كبير پرچم اسلام را در سرتاسر جهان برپا كنيد. اي جوانان، همه‌مسئوليد در برابر ملّتهاي تحت ستم فلسطين، لبنان، عراق و...، برخيزيد و بكوشيد تا به ياري الله آنها را از زير يوغ چپاولگران نجات دهيد.