اصطلاحات و تعبیرات

آب زیرکاه - خمپاره 60 میلیمتری . گلوله موذی تیز و فرزی که بی سر و صدا و بدون هیاهو می آید و کارخودش را می کند و بر خلاف سایر خمپاره ها سوتش جلوتر از خودش به گوش نمی رسد تا افراد خودشان را جمع و جور کنند ، خیز بروند و پناه بگیرند .