اصطلاحات و تعبیرات

آبکش - دوشکا (جنگ افزاری است ساخت شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق ، با فشار مستقیم گاز باروت) .«کلت عراقی» و «صدا خفته کن» هم می گفتند و هر دو حکایت از قدرت و شدت عمل این سلاح داشت و اهمیت آن در جبهه .«قلیان» نیز تعبیر دیگر آن بود که قدری با این تشبیه تعبیر تلطیف شده است .