اصطلاحات و تعبیرات

آب گرم کن - آب سرد کن . به کنایه دستگاه های آب سرد کن را در عقبه گردان یا لشکر می گفتند که از فرط گرم بودن هوا و مراجعه مکرر بچه ها به آن چیزی از یک آب گرم کن ! کم نداشت ، صرف نظر از مواقع خرابی و خاموشی ناشی از بی برقی .