اصطلاحات و تعبیرات

آب و روغن قاطی کرده - اسهال داشتن .به هم خوردن وضع عادی مزاج .