اصطلاحات و تعبیرات

آچار فرانسه گردان - نیرویی که به درد همه کار می خورد . وجودش مشکل گشا بود همه کار از او بر می آمد و مسئول مستقیم هیچ کاری نبود ، وقت و بی وقت نمی شناخت ، در همه شرایط حضور داشت . سمبل توانایی کارآیی وهنر بود .