اصطلاحات و تعبیرات

آ دم آهنی - کسی که جای سالم در بدن نداشت ، مثل زمین زراعت، گویی ترکش دشمن تنش را شخم زده . یکپارچه پوشبده از آهن . کسی که با وجود صدها ترکش در بدن همچنان در جبهه حضور داشت و اعتنایی به آن نمیکرد . به شوخی بعضا به چنین شخصی میگفتند : آهن ربا به بدنش می چسبد!