اصطلاحات و تعبیرات

آدم بیدار کن - نماز شبخوان . کسی که در تاریکی مطلق سنگر ، شب هنگام برای راز و نیاز با خدا بر می خیزد وبنا گزیر در آن بستر به هم فشرده تا می خواست برای وضو ساختن بیرون بیاید دست و پای بعضی  بچه ها را لگد کرده واز خواب بیدارشان می کرد . «پا لگد کن» ، «فانوس به دست» ، «شب زنده دار» ، «کسی که «عطشش زیاد است » نیز به این معنی بودند . که هر کدام مسمی و کاربرد ویژه خود را داشتند .