اصطلاحات و تعبیرات

آر پی جی زن - کسی که در حضور جمع از شخص تعریف می کند . البته نسبت به آنچه انجام داده است نه حمد و مدح برای کارهای نکرده شخص بر می آشفت و می گفت : آر پی جی زن ؛ یعنی کارم را خراب نکن و آنچه در مبارزه با نفس و خود سازی به دست آورده ام بر باد نده .