اصطلاحات و تعبیرات

آشپز عوض شدن - رنگ و طعم بوی غذا تو فیر کردن . کنایه از این که این دفعه غذا مثل همیشه نیست ، پر ملا طر است .. « صافی آشپز پاره شدن » نیز می گفتند ، و آن چایی بود که غذا ، گوشت فراوان داشت .