اصطلاحات و تعبیرات

آشی شدن - مجروح شدن . کسی که بر اثر انفجار ناگهانی گلوله ، ترکشهای ریز و بسیار بر تن او می نشست و او آنها را به چیزی نمی گرفت و اگر کسی  آن لحظه او را با این سر و وضع می دید می گفت آشی شدیم .