اصطلاحات و تعبیرات

آماده به خواب - منتظر لغو آماده باش و مهیا برای به بستر رفتن مواقعی که مسئله خاصی پیش می آمد یا می خواستتند آمادگی رزمی و روحی را در نیروها تقویت کنند و در نتیجه آ ماده باش می دادند ، خصوصا  موقع خواب واستراحت ، بچه ها به شوخی می گفتند : آماده به خواب . یعنی آماده ام تا دستور آماده باش لغو بشود .