اصطلاحات و تعبیرات

آمریکایی شدن - محتلم شدن ؛ احتیاج به آب پیدا کردن . از آنجا که آمریکا و غرب در نظر عامه رزمندگان کانون نا پاکی و پلیدی بود ، و به اعتبار دیگر چون لقب « شیطان بزرگ » به او داده شده بود، و محتلم شدن را در فرهنگ عامه « شیطانی شدن » می گویند ،کسی را که محتلم می شد به این ترتیب (و از روی مزاح) آ مریکایی شده می گفتند .