اصطلاحات و تعبیرات

آنتن - فضول و خبر چین . در معنی مثبت به « آدم اطلاعاتی » می گفتند . در مراتب خبر چینی ، به شوخی و جد برای دوست و دشمن ،اصطلاح «آنتن » را به فردی مبتدی و تازه کار نسبت می دادند ودرجات بالاتر آن عبارت بودند از : «دکل » بودن ف «رادار » بودن و بالاخره « آواکس » بودن که نوع عالی و پیشرفته خبر گیری و خبر دهی بود .