اصطلاحات و تعبیرات

آهن بدن زیاد شدن - ترکش بسیار در بدن داشتن . در مثل می گفتند : آهن بدنش زیاد شده «صادرات آهن داشتن » ، « آدم آهنی » و « مرد آهنی » نیز به همین معنی به کار می رفتند .