اصطلاحات و تعبیرات

آهن ربا - بسیجی . کنایه از حضور مکرر رزمنده ای در جبهه بود ، و بدن او جای سالم نداشت ، به نحوی که گویی بدنش معدن تیر و ترکش های ریز است ومثل آهن ربا هرچه تیر وترکش است جذب وجودش شده است . « آهن ربا به تنش می چسبد نیز به همین معنا است » .