اصطلاحات و تعبیرات

اتو بوس بهشت - خمپاره وگلوله توپ ،تانک و امثال آن . به اعتبار اینکه بچه ها نوعا به وسیله اصابت آنها به فیض شهادت می رسیدند و به تبع آن به بهشت خوشنودی حق تعالی راه می یافتند . گویی اتو بوس مخصوص بهشت بودند که همراهان خود را به آن مقصود و مقصد می رساندند .