اصطلاحات و تعبیرات

اجر کسی با امور مالی بودن - جزا با بنده خدا بودن ! وقتی می گفتند اجرت با امور مالی یعنی کار را قربة الی الله نمی کنی ، پس حواله ات به مزد دنیوی .وبه مزاح یعنی اگر برای خدا نمی کنی لا اقل برای خودت بکن بهانه نیاور!