اصطلاحات و تعبیرات

ارابه جنگی - ماشین های تویوتای قدیم ، «کالسکه » هم گفته می شد .