اصطلاحات و تعبیرات

ادرکنی - مواضع دشمن را بزن ،زیر آتش بگیر  یا مهدی .