اصطلاحات و تعبیرات

از واحد آمدن - از واحد تخریب آمده ام ؛از واحد اطلاعات -عملیات آمده ام .. وقتی کسی از بچه ها ی « اطلاعات وعملیات » یا « تخریب » که آنها را نمی شناختند سوال می کردند که مثلا برادر از کجا آمده ای؟ آنها به جهت مسائل امنیتی و اینکه ریا نشود می گفتند : از واحد ! و نمی گفتند از کدام واحد . بدین معنی که نمی توانم بگویم اسم واحدم چیست ، نپرس که نمی گویم . و این نوعی « توریه » بود برای اینکه تا جایی که ممکن است دروغ ،واز طرف دیگر به اصطلاح « راست فتنه انگیز » هم نگفته با شند . « سرباز هستم » نیز می گفتند .