اصطلاحات و تعبیرات

اژدهای هفت سر - آنتن بی سیم . از آن جهت که هفت قطعه بود هفت سر می گفتند و نسبت اژدها دادن به آن حاکی از اهمیت و قدرت  و کاربرد این وسیله مخابراتی بود در کار جنگ .