اصطلاحات و تعبیرات

اس اس - بیماری اسهال داشتن . بحرانی بودن وضع مزاجی که متداولترین بیماری زمان جنگ بود . تعبیری برای اظهار غیر مستقیم ناراحتی ناشی از آن . اسهال خونی نوع حاد آن بود .