اصطلاحات و تعبیرات

اسلحه جدید تحویل گرفتن - عملیات کردن، به غنیمت گرفبن تجهیزات دشمن . وقتی بچه های قدینی و با سابقه جبهه برای انجام عملیات به سمت خط مقدم در حرکت بودند وبا نیروهای تازه نفس - کسانی که عموما نخستین باراعزامشان به منطقه بود مواجه می شدند وبعضا از روی کنجکاوی مورد سوال قرار می گرفتند که :اخوی کجا؟پاسخ می گفتند :«هیچی ،اسلحه جدید آوردند، می ریم تحویل بگیریم ».