اصطلاحات و تعبیرات

اعزام نیرو باز کردن - نیرو بودن به خط عملیاتی و خود به سلامت برگشتن . نظیر عبارت «حلوا خور »این معنی را به کسی نسبت می دادند که از معرکه جان سالم بدر می برد . کسی که پا بپای بقیه جنگیده اما بسیاری از آنها شهید شده اند و بعضا در خط آتش جا مانده اند و او برای تجدید سازماندهی به عقب باز گشته است . بچه ها به چنین کسی می گفتند : «اعزام نیرو باز کرده ای »؟!