اصطلاحات و تعبیرات

اعلام کد کردن - جواب دادن به سوال کسی که پشت در توالت بود . وقتی بچه ها دستشویی می رفتند حسب عادت سرفه می کردندیا می گفتند:کسی اینجا نیست ؟وچون جوابی نمی شنیدند به مزاح می گفتند : اخوی چرا اعلام کد نمی کنی؟!